×

New York

 • Monday - Friday

  8pm - 5am
 • Saturday

  8pm - 2am
 • Sunday

  Closed

Seattle

 • Monday - Friday

  8pm - 5am
 • Saturday

  8pm - 2am
 • Sunday

  Closed

Need Help?

FORGOT YOUR DETAILS?

Comissió Executiva

FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA

Comissió Executiva

La Comissió Executiva (CE) és l'òrgan encarregat de plantejar l'estratègia financera, administrativa i artística de la Fundació, sota les directrius del Patronat.
La CE estarà integrada per un mínim de 3 membres i un màxim de 20, nomenats tots ells pel patronat. Els Candidats podran ser proposats pel patronat (o un patró), per altres membres de la comissió o per iniciativa pròpia. Els membres de la CE seran acceptats per majoria simple i tindran 10 dies hàbils per acceptar el càrrec.
La CE disposarà, a la vegada, d'un President, Vicepresident i Secretari, els quals seran nomenats per un període de 5 anys renovables indefinidament per períodes d'igual durada.
Podran ser membres de la CE qualsevol persona física o jurídica, incloent entitats o institucions públiques o privades de qualsevol tipus. En aquest sentit, es preveuen com a possibles integrants de la CE persones nomenades en representació de l'Ajuntament de Terrassa, la Fundació Antiga Caixa de Terrassa, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

No s'assigna cap retribució per als membres de la CE, però sí el reemborsament de les despeses per raó de les tasques designades.

 

Funcions

Entre d'altres funcions, la Comissió Executiva és farà càrrec de:

 • Conèixer i fer cumplir els pressupostos i plans estratègics, financers i artístics a 1 i 3 anys vista.
 • Deliberar i acordar a proposta del Director General, la determinació de l'organigrama, el model organitzatiu i els reglaments interns relatius a la organització interna, administrativa i comptable.
 • Rebre i analitzar els informes de gestió per part de la Direcció General.
 • Aprovar les activitats artístiques previstes per la Comissió Artística.
 • Realitzar les tasques que li siguin atribuïdes pel Patronat.

La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

TOP